CMSMS Showcase: Julie Gordon, Storytelling + Strategy